Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Sättet att använda de personuppgifter som lämnas är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser. Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande så förbinder vi oss att hantera dessa uppgifter i enlighet med de regler som finns avseende personuppgifter såsom GDPR, integritet och sekretess.

Användningsområde
Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överföras till annat bolag förutom för behandling för Hedgebloms räkning exempelvis tryckning, distribution, statistik eller administrativa ändamål. Uppgifterna kan också komma att användas för att Hedgeblom ska kunna administrera exempelvis köpsamt marknadsföring och utskick av erbjudanden. Dina personuppgifter kommer behandlas till dess att de inte längre behövs för relationen med Hedgeblom eller du begär att vi ska radera vissa uppgifter.

Informationssäkerhet
Vi vet att du är mån om att vi skyddar dina personuppgifter från att de används felaktigt. De personuppgifter som vi behandlar är endast de uppgifter som har lämnat till oss, t.ex. ditt namn, personnummer, telefonnummer eller e-postadress. Personuppgifterna behandlas i syfte att uppfylla avtal och relationen med dig.

GDPR
Du har rätt att en gång per kalenderår begära kostnadsfri information om dina egna personuppgifter oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss per post (begäran kan alltså inte skickas via e-mail). Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig. Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Återkallning
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Notera dock att vissa avtal och samspel mellan dig och Hedgeblom kan förutsätta behandling av personuppgifter för att kunna genomföras eller bibehållas.